20:19:04 - دوشنبه 1 ژانویه 2018
دکتر محمود علی چهرگانلی رهبر حرکت ملی بیداری آزربایجان جنوبی: این دعوا ها دعوای رهایی ما ترکان نیست
به گزارش خبرگزاری 50 میلیون دکتر محمود علی چهرگانلی رهبر حرکت ملی بیداری آزربایجان جنوبی در صفحات اجتماعی خود به تظاهرات صورت گرفته در شهرهای ایران پرداخت. در بیانیه انتشار شده توسط رهبر حرکت ملی بیداری آزربایجان جنوبی با اشاره بر اینکه این دعوای صورت گرفته بین دولت ظالم و مردم است افزود: این دعوا ها […]

به گزارش خبرگزاری 50 میلیون دکتر محمود علی چهرگانلی رهبر حرکت ملی بیداری آزربایجان جنوبی در صفحات اجتماعی خود به تظاهرات صورت گرفته در شهرهای ایران پرداخت.

در بیانیه انتشار شده توسط رهبر حرکت ملی بیداری آزربایجان جنوبی با اشاره بر اینکه این دعوای صورت گرفته بین دولت ظالم و مردم است افزود: این دعوا ها دعوای رهایی 40000000 ترک نیست.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH