20:15:49 - شنبه 31 مارس 2018
رهبر حزب حرکت ملی ترکیه: خطاب به سران اروپا، پذیرایی از تروریست‌ها زشت و زننده است
به گزارش 50 میلیون دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه: پذیرایی از تروریست‌ها در پایتخت‌های کشورهای اروپایی و میزبانی از آنها در قصرها، رفتار بسیار زشت و نشانگر روابط پست و حقیر این کشورها با این گروه های تروریستی است. پذیرش این رفتار زشت غیر قابل قبول است. درخواست میانجیگری فرانسه میان ترکیه و پ.ک.ک/ی.پ.گ/ […]

به گزارش 50 میلیون دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه: پذیرایی از تروریست‌ها در پایتخت‌های کشورهای اروپایی و میزبانی از آنها در قصرها، رفتار بسیار زشت و نشانگر روابط پست و حقیر این کشورها با این گروه های تروریستی است. پذیرش این رفتار زشت غیر قابل قبول است.
درخواست میانجیگری فرانسه میان ترکیه و پ.ک.ک/ی.پ.گ/ پ.ی.د، به اندازه‌ای که نشانگر بی شعوری آنهاست، نمایانگر ضعف اخلاقی و فکری آنها نیز هست.

چگونه فرانسه می تواند جرأت کند یک کشور مشروع و مستقل را با گروه های تروریستی مقایسه کند؟ حتی تصور این که ملت ترک به این خواسته پست رضایت خواهند داد، خیال باطل است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH