20:46:55 - یکشنبه 13 مه 2018
باز خوانی حركت بيدارﻯ ملی آذربايجان جنوبی
در قرنی كه گذشت آذربايجان جنوبی شاهد چندين حركت ملی در جهت احقاق “حق تعيين سرنوشت ملی” خود بود. حركت انقلابی مشروطيت (1911- 1905) به رهبرﻯ ستارخان، قيام فرقه دمكرات آذربايجان به رهبرﻯ شيخ محمد خيابانی (1920– 1917)، نهضت انقلابی 21 آذر به رهبرﻯ سيد محمد جعفر پيشه ورﻯ (1946 -1945)، حركت ملی مذهبی خلق مسلمان به رهبرﻯ آيت اله شريعتمدارﻯ (1979) ، شوونيسم فارس در مقابله […]

در قرنی كه گذشت آذربايجان جنوبی شاهد چندين حركت ملی در جهت احقاق “حق تعيين سرنوشت ملی” خود بود. حركت انقلابی مشروطيت (1911- 1905) به رهبرﻯ ستارخان، قيام فرقه دمكرات آذربايجان به رهبرﻯ شيخ محمد خيابانی (1920– 1917)، نهضت انقلابی 21 آذر به رهبرﻯ سيد محمد جعفر پيشه ورﻯ (1946 -1945)، حركت ملی مذهبی خلق مسلمان به رهبرﻯ آيت اله شريعتمدارﻯ (1979) ، شوونيسم فارس در مقابله با حركات ملی فوق كه انسانی ترين و ابتدايی ترين خواسته هاﻯ ملت ترک آذربايجان را مطرح می نمود، با خشن ترين اشكال به مقابله برخواست، هر بار با كشتارهاﻯ وحشيانه، تبعيدهاﻯ گسترده و زندان و شكنجه صباحی ديگر بر استعمار و استثمار خويش ادامه داد.
هربار به زعم شوونيسم فارس، مسئله ملی منتفی شده تلقی گرديد مدت كوتاهی نگذشت دوباره فرزندان غيور آذربايجانی به پا خواستند چرا كه ستم ملی در ابعاد وسيع در جامعه در جريان بود و شگرد آسميلاسيون -ذوب كردن- ملی ملل ساكن در ايران در ملت فارس ، سياست رسمی دولتهاﻯ مركزﻯ در هشتاد سال گذشته بود

لذا رو دررويی ستم شوندگان و ستم كنندگان امری طبيعی بود وقايع فوق نشان داد علی رغم اينكه همواره فعالين سياسی آذربايجان خواهان حل گام به گام معضلات ملی – سياسی در چارچوب ايران بوده اند، حاكميت هاﻯ شوونيستی قابليت هيچ  تحول گام به گام در جهت تغيير ساختار سياسی خود را نداشته اند .

اكنون برترﻯ طلبی سياسی، ملی در عرصه سياسی به برترﻯ طلبی ملی در حوزه اجتماعی فرا روئيده است. وبخش عظيمی از ملت فارس خود را برتر در امور فرهنگی – زبانی و تاريخی  و اجتماعی می شناسند.

و برترﻯ موقعيت اقتصادﻯ خويش را امر طبيعی می شمارند چرا كه دولتهاﻯ شوونيستی به همراه احزاب سرتاسری موفق شده اند بخش وسيعی از ملل غير فارس ساكن ايران را در جهت فارسيزه كردن تحت لواﻯ ايرانی بودن ذهنشان را مغشوش كنند.

در چنين شرايط دشوار كه به ظاهر همه چيز بر وفق شوونيسم حاكم می چرخيد در انتخابات دوره پنجم مجلس شوراﻯ اسلامی در ايران در اواخر سال 1995 و اوايل 1996 پديده جديد در عرصه سياسی ايران بنام حركت ملی آذربايجان جنوبی به معادلات سياسی اضافه می گردد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH