12:13:45 - جمعه 8 ژوئن 2018
دعوی کریمه را هیچ گاه فراموش نکردیم و فراموش نخواهیم کرد.
دعوی کریمه را هیچ گاه فراموش نکردیم و فراموش نخواهیم کرد. الحاق کریمه را به رسمیت نشناختیم و نخواهیم شناخت.”

وزیر امور خارجه تورکیه همواره طرفدار تمامیت ارضی و مرزی اوکراین هستیم “دعوی کریمه را هیچ گاه فراموش نکردیم و فراموش نخواهیم کرد. الحاق کریمه را به رسمیت نشناختیم و نخواهیم شناخت.”

قطع شریان مالی با سوئیفت می‌تواند اقتصاد ایران را “فلج کند”

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH