19:40:23 - جمعه 6 جولای 2018
وحشت از قدرت مردمی “قورولتای بابک قالاسی” در اردوگاه رژیم ایران
همزمان با این حرکت مردمی امروز شاهد بودیم که رژیم ایران با دیگر متوسل به اجرای نقشه های سوخته شد بطوریکه مطابق اخبار دریافتی ماموران امنیتی رژیم اقدام به دستگیری فعالین ملی – مدنی آزربایجان به نامهای آقایان عباس لیسانی ،ابرهیم نوری، حبیب ساسانی،رخیم غلامی ،مرتضی محمدی،عسگر اکبرزاده،علی واثقی ،سعید صادفی فر تا به اینجا نموده است

وحشت از قدرت مردمی “قورولتای بابک قالاسی” در اردوگاه رژیم ایران

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH