10:08:37 - جمعه 25 آگوست 2017
مصاحبه دکتر محمودعلی چهرگانی رهبر حرکت ملی آذربايجان جنوبی در گوناز تی وی
مصاحبه دکتر محمودعلی چهرگانی رهبر حرکت ملی آذربايجان جنوبی در گوناز تی وی  

مصاحبه دکتر محمودعلی چهرگانی رهبر حرکت ملی آذربايجان جنوبی در گوناز تی وی

 

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH