10:12:01 - جمعه 25 آگوست 2017
مصاحبه دکتر چهرگانی رهبر حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی با تلوزیون آ ان اس آزربایجان شمالی
مصاحبه دکتر چهرگانی رهبر حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی با تلوزیون آ ان ای آزربایجان شمالی  

مصاحبه دکتر چهرگانی رهبر حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی با تلوزیون آ ان ای آزربایجان شمالی

 

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH