9:36:16 - سه شنبه 29 ژانویه 2019
تبلور شوونیسم فارس در دستگاه وزارت بهداشت و درمان رژیم ایران
میلیون تورک؛ممنوعیت زبان تورکی اینبار به حوزه بهداشت و درمان رسید ،وزارت بهداشت طی بخشنامه ای به واحد های اورژانسی به استفاده از زبان تحمیلی فارسی تاکید کرد. در این بخشنامه تاکید میشود در مناطقی که دارای زبان محلی(ملی غیر فارسی) هستند از افرادی که تسلط به زبان فارسی دارند برای برای مکالمه اورژانسی به […]

میلیون تورک؛ممنوعیت زبان تورکی اینبار به حوزه بهداشت و درمان رسید ،وزارت بهداشت طی بخشنامه ای به واحد های اورژانسی به استفاده از زبان تحمیلی فارسی تاکید کرد.
در این بخشنامه تاکید میشود در مناطقی که دارای زبان محلی(ملی غیر فارسی) هستند از افرادی که تسلط به زبان فارسی دارند برای برای مکالمه اورژانسی به زبان فارسی استفاده شود.

دامنه گستاخی شوونیسم فارس در این بخشنامه در تحمیل زبان اجباری فارسی به تماس گیرندگان با اورژانس ها نیز را در بر میگیرد تا محبور به تکلم زبان بیگانه فارسی شوند.
بخشنامه ها و احکام دولتی در ممنوعیت زبان تورکی از دوران پهلوی و جمهوری اسلامی موارد متعددی وجود دارد که دال بر ممنوعیت سیستماتیک بر زبان تورکی است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH