20:08:43 - چهار شنبه 17 جولای 2019
احضار، بازجویی و تهدید دستفروشان تبریز
احضار، بازجویی و تهدید دستفروشان تبریز 🔹 در پی اعتراضات و اعتصابات دستفروشان تبریز در ۱۷ تیر ماه، رژیم ایران برای جلوگیری از شروع مجدد اعتراضات جمع کثیری از دستفروشان را احضار کرده و اقدام به بازجویی و تهدید آن ها می کند.

احضار، بازجویی و تهدید دستفروشان تبریز

🔹 در پی اعتراضات و اعتصابات دستفروشان تبریز در ۱۷ تیر ماه، رژیم ایران برای جلوگیری از شروع مجدد اعتراضات جمع کثیری از دستفروشان را احضار کرده و اقدام به بازجویی و تهدید آن ها می کند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH