10:47:29 - یکشنبه 4 آگوست 2019
پیاده روی اعتراضی با تیشرتهای طرح گرافیتی از عباس لسانی در اردبیل
فعالین ملی-مدنی اردبیلی با پوشیدن تیشرتهایی با طرح گرافیتی از عباس لسانی و پیاده روی اعتراضی به حبس خوسرانه و حکم غیر موجهِ این فعال سیاسی سرشناس آذربایجانی که مغایر با ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ٥٦ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری صورت گرفته، شهروندان این شهر را در جریان تصمیمات ظالمانه سیستم […]

فعالین ملی-مدنی اردبیلی با پوشیدن تیشرتهایی با طرح گرافیتی از عباس لسانی و پیاده روی اعتراضی به حبس خوسرانه و حکم غیر موجهِ این فعال سیاسی سرشناس آذربایجانی که مغایر با ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ٥٦ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری صورت گرفته، شهروندان این شهر را در جریان تصمیمات ظالمانه سیستم قضایی ایران علیه حقوق اتنیکهای غیرفارس و فعالین مرتبط با این حقوق قرار دادند.

بر اساس ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر؛ « احدی نبایستی خودسرانه توقیف – حبس یا تبعید شود».

عباس لسانی ۲۵ دی ماه سال ۹۷ در حالی که جهت واخواهی حکم غیابی یکی از پرونده‌هایش از اردبیل به شعبه دوم انقلاب تبریز فراخوانده شده بود، پس از رسیدگی مجدد و قبل از خروج از دادگاه ربوده شده و با هماهنگی نیروهای قضایی-امنیتی تبریز به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل منتقل گردید.

با گسترش اقدامات اعتراضی سراسری در آذربایجان مبنی بر این بازداشت خودسرانه ، معاونت دادستانی اردبیل در توجیه این مسئله چهار اتهام سنگین علیه این فعال آذربایجانی مطرح کرد که پس از ماه‌ها کش و قوس و ارائه دفاعیات از سوی آقای لسانی و وکیلش، وی از تمامی اتهامات موجود تبرئه ولی در تصمیمی بهت‌انگیز طی اتهام غیر مطرح و با حکمی سیاسی به ٨ سال حبس تعزیری و دو سال تبعیدِ تحت نظر محکوم شد.

این حکم ناقض ماده ٥٦ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری می‌باشد که تأکید می‌کند؛ « حکم در محاکم موجه بایستی صادر شود ».

در یکسال گذشته با تشدید برخوردها علیه فعالین حقوق تورکهای آذربایجان ، تبعیضات اتنیکی نیز علیه جوامع غیرفارس در ایران تشدید گرفته است.

صدور احکام حداکثری با طرح اتهامات واهی در دادگاه‌ها و اجرای سیاستهای یکسان‌سازی زبانی همچون «طرح بسندگی فارسی » در مدارس نبض حقوق اتنیکها در ایران را بسیار کُند کرده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH