7:13:46 - پنج‌شنبه 8 آگوست 2019
دکتر چهرگانی:از شهید مهندس امانی میگوید
IMG_9506 و فجیع‌ مامورین رژیم ایران فقط به‌ عشق وطن و ملتش بود که در مقابل آنها ایستاد وتمام توطئه های رژیم را از بین برد

IMG_9506
و فجیع‌ مامورین رژیم ایران فقط به‌ عشق
وطن و ملتش بود که در مقابل
آنها ایستاد وتمام توطئه های رژیم را از بین برد

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH