8:35:03 - دوشنبه 19 آگوست 2019
برگزاری دادگاه مجتبی پروین فعال ملی مدنی آذربایجانی
برگزاری دادگاه مجتبی پروین فعال ملی مدنی آذربایجانی 🔹امروز یکشنبه به مورخه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ مجتبی پروین فعال ملی مدنی آذربایجانی پیرو ابلاغیه ای که از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه به ایشان ارسال شده بود جهت ارائه دفاعیات در شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل حاضر گردیده اند. 🔹علت تشکیل جلسه طبق ابلاغیه […]

برگزاری دادگاه مجتبی پروین فعال ملی مدنی آذربایجانی

🔹امروز یکشنبه به مورخه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ مجتبی پروین فعال ملی مدنی آذربایجانی پیرو ابلاغیه ای که از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه به ایشان ارسال شده بود جهت ارائه دفاعیات در شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل حاضر گردیده اند.

🔹علت تشکیل جلسه طبق ابلاغیه ارسالی “مطالبه وجه از بابت خسارت خودرو، مطالبه خسارت دادرسی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه و… ” بوده است که آقای پروین همانند دادگاههای قبلی تشکیل شده در این خصوص اساس اتهام را رد نموده و روند محاکمه خویش را غیر قانونی دانسته است.

🔹آقای پروین پیشتر در پرونده مفتوحه فوق و با اتهام “آسیب به خودروی نیروی انتظامی “از طرف شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو، به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم گردیده بود و دادگاه تشکیل شده فعلی صرفا بعد حقوقی و احتمالا تعیین مقدار خسارت اتهام وارده را دارد.

🔹آقای پروین در دادگاه این روند را همراستا با تشدید فشار علیه فعالین مدنی آذربایجانی دانسته و از قاضی پرونده خواسته است به اصل استقلال قوه قضاییه پایبند بوده و با پرونده سازی نهادهای امنیتی همراستا نگردد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH