خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
19/08/20 08:38
شناسه خبر : 4810

دکتر چهرگانی دیگر اجازه نخواهیم ‌داد آذربایجان را تکه پارچه کنند

دیگر اجازه نخواهیم ‌داد آذربایجان را تکه پارچه کنند زمان اتحاد،بیداری و اعتراضات می باشد زمان اعتراضات فرا رسیده است دکتر چهرگانی ...

دیگر اجازه نخواهیم ‌داد آذربایجان را تکه پارچه کنند
زمان اتحاد،بیداری و اعتراضات می باشد زمان اعتراضات
فرا رسیده است
دکتر چهرگانی