19:41:53 - چهارشنبه 4 سپتامبر 2019
اقدام اعتراضی به تغییر و تحریف نام های تورکی اماکن و شهرهای آزربایجان جنوبی
فعالین مدنی آزربایجان جنوبی در اعتراض به تغییر و تحریف نام های تورکی اماکن و شهرهای آزربایجان جنوبی، اقدام به پاک کردن نام های بیگانه فارسی از تابلوهای سطح شهرها نمودند.

فعالین مدنی آزربایجان جنوبی در اعتراض به تغییر و تحریف نام های تورکی اماکن و شهرهای آزربایجان جنوبی، اقدام به پاک کردن نام های بیگانه فارسی از تابلوهای سطح شهرها نمودند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH