20:38:29 - دوشنبه 16 سپتامبر 2019
در ماندگی رسانه های جریان تروریستی از موج افشاگری علیه مافیای ترور در غرب آزربایجان
ادامه عصبانیت کانال های وابسته به گروه های تروریستی کردی و نفرت پراکنی علیه تشکیلات گاموح و معاونت اول ارتباطات رهبری تشکیلات، دکتر ائلیار ماکویی سنندج خاک آذربایجان و اورمیه قلب آذربایجان است

ادامه عصبانیت کانال های وابسته به گروه های تروریستی کردی و نفرت پراکنی علیه تشکیلات گاموح و معاونت اول ارتباطات رهبری تشکیلات، دکتر ائلیار ماکویی


سنندج خاک آذربایجان
و اورمیه قلب آذربایجان است

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH