خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
19/09/16 20:38
شناسه خبر : 4960

در ماندگی رسانه های جریان تروریستی از موج افشاگری علیه مافیای ترور در غرب آزربایجان

ادامه عصبانیت کانال های وابسته به گروه های تروریستی کردی و نفرت پراکنی علیه تشکیلات گاموح و معاونت اول ارتباطات رهبری تشکیلات، دکتر ائلیار ماکویی سنندج خاک آذربایجان و اورمیه قلب آذربایجان است ...

ادامه عصبانیت کانال های وابسته به گروه های تروریستی کردی و نفرت پراکنی علیه تشکیلات گاموح و معاونت اول ارتباطات رهبری تشکیلات، دکتر ائلیار ماکویی


سنندج خاک آذربایجان
و اورمیه قلب آذربایجان است