20:18:31 - سه شنبه 17 سپتامبر 2019
مجلس و دولت در تبعید
مجلس و دولت در تبعید بر اساس قوانین بین المللی زمانی که دولتِ حاکم بر یک ملت بر اثر حمله ارتش یک کشور بیگانه سقوط کند و خاک آن ملت تحت اشغال ارتش بیگانه قرار بگیرد و ادامه حکومت دولت ملی در خاک خود امکان پذیر نباشد، در آن صورت قوانین بین المللی اجازه میدهد […]

مجلس و دولت در تبعید

بر اساس قوانین بین المللی زمانی که دولتِ حاکم بر یک ملت بر اثر حمله ارتش یک کشور بیگانه سقوط کند و خاک آن ملت تحت اشغال ارتش بیگانه قرار بگیرد و ادامه حکومت دولت ملی در خاک خود امکان پذیر نباشد، در آن صورت قوانین بین المللی اجازه میدهد که آن ملت، مجلس و دولت در تبعید را در خارج از جغرافیای فعلی خود تشکیل دهد.

این دولت و مجلس در تبعید زمانی وجهه قانونی پیدا میکند که یک یا چند کشور آن را به رسمیت بشناسند تا بتواند به شکلی رسمی به فعالیتهای سیاسی خود در آن کشورها ادامه دهد.

مثال این موضوع، دولت در تبعید ترکستان شرقی میباشد که در حضور ناظرانی از کشورهای ژاپن، ترکیه و آمریکا به تاریخ ۱۲ تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۴ میلادی در ساختمان کنگره آمریکا، ادامه دهنده حکومتهای جمهوری ترکستان شرقی که در سال های ۱۹۳۳ – ۱۹۴۴ تشکیل شده بود، به شکلی رسمی ایجاد گردید و هنوز هم به فعالیتهای سیاسی خود در قالب دولت در تبعید به شکلی قانونی ادامه میدهد.

دولت موقت

دولت موقت موضوعی متفاوت از دولت در تبعید میباشد که جهت اداره امور کشور تا زمان تشکیل دولت رسمی تشکیل میشود تا از این طریق، امنیت کشور در دوره گزار تأمین گردد. قبل از تشکیل دولت موقت، اتحاد نیروهای دموکراتیک و ملی سیاسی دارای مقبولیت و مشروعیت مردمی داخل و خارج کشور در قالب جبهه واحد از ضروریات می باشد. همچنین به رسمیت شناخته شدن دولت موقت از جانب دیگر کشورها نیز ضروری می باشد و پر واضح است که قبل از رسیدن به قدرت سیاسی باید با کشورهای صاحب نفوذ و همچنین سازمان ملل مذاکراتی را از پیش برده باشد. در اینجا این امر خطیر، وظیفه مجلس و دولت در تبعید است که از قبل تشکیل گردیده است.

همانطور که میدانیم حمایت کامل و همه جانبه قدرت های بیگانه از رژیم پهلوی به سقوط امپراطوری تورک قاجار به سال ۱۹۲۵ در ممالک محروسه منجر گردید و این رژیم فاشیستی جهت اقلیت نشان دادن ملت تورک در ممالک محروسه دست به هر کاری زد و چه ظلمهایی که بر ملت تورک روا نداشت! حکومت فاشیستی فارس پس از به سقوط کشاندن حکومت تورک قاجار که تمام دنیا آن را به رسمیت میشناخت در مقابل دیدگان تمامی کشورهای دنیا به تفکرهای نژادپرستانه و ضدتورک که برای همگان اثبات شده است، در لباس جمهوری اسلامی هنوز هم ادامه میدهد.

در سال ۱۹۴۵، حکومت ملی یک ساله سید جعفر پیشه وری، بعد از دستگیری و شهادت هزاران نفر از ملت تورک آذربایجان جنوبی به پایان رسید و مبارزانی که تنها و تنها برای احقاق حقوق ملی و انسانی خود مبارزه میکردند به شکلی فجیع قتل عام و اعدام شدند.

با در نظر گرفتن این حقایق تلخ، در روزهای اخیر، لیدر حرکت بیداری ملی آذربایجان جنوبی دکتر محمود علی چهرگانی، فراخوان تشکیل مجلس و دولت در تبعید آذربایجان جنوبی را ارائه کردند.

در این فراخوان، ضمن اشاره به شرایط حساس منطقه و آذربایجان جنوبی با اشاره به اهمیت اتحاد در حرکت ملی آزربایجان جنوبی فعالین حرکت ملی را به گفتمان حداکثری درباره پارلمان در تبعید آذربایجان جنوبی و تضارب افکار و سلایق تحت لوای سمینارها، یادداشتها و سایر حوزه های تئوریک دعوت کردند تا اینکه بتوانیم در نهایت به تشکیل دولت و پارلمانِ در تبعید آزربایجان جنوبی در سطح بین الملل دست یابیم.

دکتر علیرضا عبدالهی

معاون اول رهبری تشکیلات گاموح

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH