16:43:58 - شنبه 28 سپتامبر 2019
انعکاس خبر کنفرانس دکتر ائلیار ماکویی، معاون اول ارتباط رهبری گاموح با موضوع استقلال آذربایجان جنوبی در شهر حاتای، در رسانه‌های ترکیه
انعکاس خبر کنفرانس دکتر ائلیار ماکویی، معاون اول ارتباط رهبری گاموح با موضوع استقلال آذربایجان جنوبی در شهر حاتای، در رسانه‌های ترکیه

انعکاس خبر کنفرانس دکتر ائلیار ماکویی، معاون اول ارتباط رهبری گاموح با موضوع استقلال آذربایجان جنوبی در شهر حاتای، در رسانه‌های ترکیه

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH