9:44:52 - یکشنبه 29 سپتامبر 2019
دبیر مصلحت تشخیص نظام ایران، جهت بازگشت به برجام، از آمریکا پنجاه میلیارد دلار پول میخواهد!
دبیر مصلحت تشخیص نظام ایران، جهت بازگشت به برجام، از آمریکا پنجاه میلیارد دلار پول میخواهد! محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی اظهار داشت: آمریکایی ها خواب بازگشت به ایران را می‌بینند. آمریکایی ها اگر می خواهند ما به برجام بازگردیم نه تنها خودشان باید برگردند که حداقل پنجاه میلیارد دلار باید […]

دبیر مصلحت تشخیص نظام ایران، جهت بازگشت به برجام، از آمریکا پنجاه میلیارد دلار پول میخواهد!

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی اظهار داشت:

آمریکایی ها خواب بازگشت به ایران را می‌بینند. آمریکایی ها اگر می خواهند ما به برجام بازگردیم نه تنها خودشان باید برگردند که حداقل پنجاه میلیارد دلار باید خسارت تحریم ها به ما بدهند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH