9:50:47 - یکشنبه 29 سپتامبر 2019
جمع‌آوری بنر بام آبی آذربایجان توسط شهرداری خلخال
جمع‌آوری بنر بام آبی آذربایجان توسط شهرداری خلخال سرپرست شهرداری خلخال برای اثبات خائن و مزدور بودن خود، در اقدامی ضد آذربایجان، بنر خوش‌آمد گویی با عنوان «خلخال بام آبی آذربایجان» را از وروردی این شهر جمع‌آوری کرده‌است.

جمع‌آوری بنر بام آبی آذربایجان توسط شهرداری خلخال

سرپرست شهرداری خلخال برای اثبات خائن و مزدور بودن خود، در اقدامی ضد آذربایجان، بنر خوش‌آمد گویی با عنوان «خلخال بام آبی آذربایجان» را از وروردی این شهر جمع‌آوری کرده‌است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH