9:54:56 - یکشنبه 29 سپتامبر 2019
مانور مشترک نیروهای نظامی ویژه جمهوری آذربایجان، ترکیه وگرجستان با عنوان ” عقاب قفقاز -۲۰۱۹ ” در باکو در حال برگزاری می باشد.
مانور مشترک نیروهای نظامی ویژه جمهوری آذربایجان، ترکیه وگرجستان با عنوان ” عقاب قفقاز -۲۰۱۹ ” در باکو در حال برگزاری می باشد. به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، این تمرینات نظامی بر اساس توافق وزارت دفاع این کشور، ترکیه و گرجستان برگزار می شود .

مانور مشترک نیروهای نظامی ویژه جمهوری آذربایجان، ترکیه وگرجستان با عنوان ” عقاب قفقاز -۲۰۱۹ ” در باکو در حال برگزاری می باشد.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، این تمرینات نظامی بر اساس توافق وزارت دفاع این کشور، ترکیه و گرجستان برگزار می شود .

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH