9:59:43 - یکشنبه 29 سپتامبر 2019
ملاقات اعضای شورای مرکزی گاموح‌و‌تنی چند از فعالین حرکت ملی با وزیر کشور سابق آذربایجان آقای ایسکندر حمید او و گفتگو در باره مسائل روز حرکت ملی آذربایجان جنوبی
ملاقات اعضای شورای مرکزی گاموح‌و‌تنی چند از فعالین حرکت ملی با وزیر کشور سابق آذربایجان آقای ایسکندر حمید او و گفتگو در باره مسائل روز حرکت ملی آذربایجان جنوبی

ملاقات اعضای شورای مرکزی گاموح‌و‌تنی چند از فعالین حرکت ملی با وزیر کشور سابق آذربایجان آقای ایسکندر حمید او و گفتگو در باره مسائل روز حرکت ملی آذربایجان جنوبی

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH