18:36:27 - شنبه 5 اکتبر 2019
تداوم مخدوش کردن تابلوی های اسامی بومی و قدیمی تورکی اورمیه توسط تروریست‌های مهاجر کرد
تداوم مخدوش کردن تابلوی های اسامی بومی و قدیمی تورکی اورمیه توسط تروریست‌های مهاجر کرد گروه‌هایی از تروریسم کُرد تابلوی”قویون کؤرپوسو” و “دوشابچی خانا” را مخدوش کرده اند. پیشتر گروه های تروریستی از طریق کانال ها و گروهای منتسب به خود بارها از اقلیت مهاجر کُرد خواسته اند تابلوی های اسامی بومی و قدیمی تورکی […]

تداوم مخدوش کردن تابلوی های اسامی بومی و قدیمی تورکی اورمیه توسط تروریست‌های مهاجر کرد


گروه‌هایی از تروریسم کُرد تابلوی”قویون کؤرپوسو” و “دوشابچی خانا” را مخدوش کرده اند.

پیشتر گروه های تروریستی از طریق کانال ها و گروهای منتسب به خود بارها از اقلیت مهاجر کُرد خواسته اند تابلوی های اسامی بومی و قدیمی تورکی نصب شده را تخریب نمایند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH