9:53:26 - یکشنبه 13 اکتبر 2019
عدادی از سردسته‌های تروریست‌های کرد که در عملیات چشمه صلح در شمال سوریه، به دست دلاور مردان ارتش تورک و ارتش آزاد سوریه به هلاکت رسیده‌اند.
عدادی از سردسته‌های تروریست‌های کرد که در عملیات چشمه صلح در شمال سوریه، به دست دلاور مردان ارتش تورک و ارتش آزاد سوریه به هلاکت رسیده‌اند.

عدادی از سردسته‌های تروریست‌های کرد که در عملیات چشمه صلح در شمال سوریه، به دست دلاور مردان ارتش تورک و ارتش آزاد سوریه به هلاکت رسیده‌اند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH