10:01:44 - یکشنبه 13 اکتبر 2019
اعلام آمادگی ارتش آذربایجان شمالی برای حضور در کنار برادران تورکیه‌ای خود در جبهه جنگ با تروریسم کردی
اعلام آمادگی ارتش آذربایجان شمالی برای حضور در کنار برادران تورکیه‌ای خود در جبهه جنگ با تروریسم کردی video_2019-10-13_13-28-55

اعلام آمادگی ارتش آذربایجان شمالی برای حضور در کنار برادران تورکیه‌ای خود در جبهه جنگ با تروریسم کردی
video_2019-10-13_13-28-55

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH