6:15:39 - سه‌شنبه 15 اکتبر 2019
ادامه رویکرد تخریبی و سیاه‌نمایی رسانه‌های ایران در ارتباط با عملیات چشمه صلح تورکیه
ادامه رویکرد تخریبی و سیاه‌نمایی رسانه‌های ایران در ارتباط با عملیات چشمه صلح تورکیه رسانه‌های ایران در اقدامی غیرحرفه‌ای و به دور از شرافت خبرنگاری به سیاه‌نمایی علیه عملیات چشمه صلح ارتش تورکیه پرداخته و اخبار مربوط به مقامات تورکیه و عملیات را تحریف می‌کنند.

ادامه رویکرد تخریبی و سیاه‌نمایی رسانه‌های ایران در ارتباط با عملیات چشمه صلح تورکیه

رسانه‌های ایران در اقدامی غیرحرفه‌ای و به دور از شرافت خبرنگاری به سیاه‌نمایی علیه عملیات چشمه صلح ارتش تورکیه پرداخته و اخبار مربوط به مقامات تورکیه و عملیات را تحریف می‌کنند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH