6:41:11 - سه‌شنبه 15 اکتبر 2019
مهر تأييد کلانتری بر طرح انتقال آب خزر به سمنان با نامه‌ای خطاب به وزیر نیرو اعلام شد
مهر تأييد کلانتری بر طرح انتقال آب خزر به سمنان با نامه‌ای خطاب به وزیر نیرو اعلام شد اين درحالی است که به گفته کارشناسان و متخصصان ارزيابی زيست‌محيطی، اين طرح ازهمه لحاظ اعم ازمحيط‌زيستی، اقتصادی،کشاورزی و… مردود است و دليلی برای اجرای آن وجود ندارد

مهر تأييد کلانتری بر طرح انتقال آب خزر به سمنان با نامه‌ای خطاب به وزیر نیرو اعلام شد

اين درحالی است که به گفته کارشناسان و متخصصان ارزيابی زيست‌محيطی، اين طرح ازهمه لحاظ اعم ازمحيط‌زيستی، اقتصادی،کشاورزی و… مردود است و دليلی برای اجرای آن وجود ندارد

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH