20:14:57 - چهار شنبه 23 اکتبر 2019
در ۱۱ مین سالگرد شهادت مهندس غلامرضا امانی از پیشروان و رهبران حرکت ملی آذربایجان جنوبی و اولین معاون اول رهبری تشکیلات گاموح یاد و خاطره وی را گرامی می داریم و اعلام می کنیم که تا استقلال آذربایجان جنوبی در راه مقدس شهید امانی مبارزه خواهیم کرد .
در ۱۱ مین سالگرد شهادت مهندس غلامرضا امانی از پیشروان و رهبران حرکت ملی آذربایجان جنوبی و اولین معاون اول رهبری تشکیلات گاموح یاد و خاطره وی را گرامی می داریم و اعلام می کنیم که تا استقلال آذربایجان جنوبی در راه مقدس شهید امانی مبارزه خواهیم کرد .

در ۱۱ مین سالگرد شهادت مهندس غلامرضا امانی از پیشروان و رهبران حرکت ملی آذربایجان جنوبی و اولین معاون اول رهبری تشکیلات گاموح یاد و خاطره وی را گرامی می داریم و اعلام می کنیم که تا استقلال آذربایجان جنوبی در راه مقدس شهید امانی مبارزه خواهیم کرد .

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH