20:29:20 - چهار شنبه 23 اکتبر 2019
تخریبات کانال‌های وابسته به تروریست‌های کردی علیه تشکیلات گاموح و معاون اول ارتباط رهبری تشکیلات، دکتر ائلیار ماکویی
تخریبات کانال‌های وابسته به تروریست‌های کردی علیه تشکیلات گاموح و معاون اول ارتباط رهبری تشکیلات، دکتر ائلیار ماکویی

تخریبات کانال‌های وابسته به تروریست‌های کردی علیه تشکیلات گاموح و معاون اول ارتباط رهبری تشکیلات، دکتر ائلیار ماکویی

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH