9:48:26 - پنجشنبه 31 اکتبر 2019
هواداران قشقایی تیراختور آزربایجان بااحترام نظامی ازشیراز در راه تبریز به عشق تیراختور آزربایجان
هواداران قشقایی تیراختور آزربایجان بااحترام نظامی ازشیراز در راه تبریز به عشق تیراختور آزربایجان

هواداران قشقایی تیراختور آزربایجان بااحترام نظامی ازشیراز در راه تبریز به عشق تیراختور آزربایجان

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH