9:53:47 - یکشنبه 3 نوامبر 2019
سوله‌ای از محل نگهداری مظنونان داعشی در زندانی در استان “حسکه” در شمال شرق سوریه
سوله‌ای از محل نگهداری مظنونان داعشی در زندانی در استان “حسکه” در شمال شرق سوریه در این زندان که تحت اختیار کردهاست هزاران مظنون عضویت در داعش از کشورهای منطقه و بیش از 50 کشور جهان زندانی هستند.

سوله‌ای از محل نگهداری مظنونان داعشی در زندانی در استان “حسکه” در شمال شرق سوریه

در این زندان که تحت اختیار کردهاست هزاران مظنون عضویت در داعش از کشورهای منطقه و بیش از 50 کشور جهان زندانی هستند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH