9:55:22 - یکشنبه 3 نوامبر 2019
دشمنی رژیم پان فارس ایران و مزدوران آن با ملت تورک آذربایجان
دشمنی رژیم پان فارس ایران و مزدوران آن با ملت تورک آذربایجان در حالی که در بازی تراختور آذربایجان و استقلال ایران به هیچ کس توهین یا فحاشی نشده است و تماشاگران فقط بر احقاق حق تعیین سرنوشت خود و حقوق شهروندی مصرانه فریاد می زنند رژیم ایران و مزدوران آن رژیم هفت نفر از […]

دشمنی رژیم پان فارس ایران و مزدوران آن با ملت تورک آذربایجان

در حالی که در بازی تراختور آذربایجان و استقلال ایران به هیچ کس توهین یا فحاشی نشده است و تماشاگران فقط بر احقاق حق تعیین سرنوشت خود و حقوق شهروندی مصرانه فریاد می زنند رژیم ایران و مزدوران آن رژیم هفت نفر از تماشاگران را دستگیر ۷ کرده است.

ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت ایران از دستگیری ۷ نفر تاکنون خبر داد. مزدوران اطلاعاتی انتظامی هم پیگیر افرادی هستند که بنری باز کرده بودند.

این درحالیست که هواداران تیم های دولتی با حمایت وزیر ورزش در اغلب بازی ها رضاشاه روحت شاد می گویند ولی کسی با آنها کاری ندارد و آب از آب تکان نمی خورد.

در این طرف هواداران فهیم تراختور به خاطر حمایت از شهدای مرزبانی و شعارهای حمایتی از اقدامات ضدتروریستی ترکیه در سوریه برعلیه تروریست دستگیر می شوند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH