9:56:10 - یکشنبه 3 نوامبر 2019
بستن اکثر خیابان‌های بغداد توسط تظاهرات کنندگان
بستن اکثر خیابان‌های بغداد توسط تظاهرات کنندگان یک منبع امنیتی عراق صبح امروز یکشنبه اعلام کرد، تظاهرکنندگان مسیرهای اکثر خیابان‌های بغداد، پایتخت را بسته و خواستار نافرمانی مدنی سراسری شدند. همچنین تظاهرکنندگان جاده اصلی بین بغداد و ذی قار و نیز استان واسط را بستند.

بستن اکثر خیابان‌های بغداد توسط تظاهرات کنندگان

یک منبع امنیتی عراق صبح امروز یکشنبه اعلام کرد، تظاهرکنندگان مسیرهای اکثر خیابان‌های بغداد، پایتخت را بسته و خواستار نافرمانی مدنی سراسری شدند.

همچنین تظاهرکنندگان جاده اصلی بین بغداد و ذی قار و نیز استان واسط را بستند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH