9:58:27 - یکشنبه 3 نوامبر 2019
وزارت دفاع ترکیه: 13 غیرنظامی بر اثر حمله تروریستی گروه پ.ک.ک/ی.پ.گ به بازار تل‌ابیض کشته و حدود 20 تن دیگر نیز مصدوم شدند.
وزارت دفاع ترکیه: 13 غیرنظامی بر اثر حمله تروریستی گروه پ.ک.ک/ی.پ.گ به بازار تل‌ابیض کشته و حدود 20 تن دیگر نیز مصدوم شدند.

وزارت دفاع ترکیه:
13 غیرنظامی بر اثر حمله تروریستی گروه پ.ک.ک/ی.پ.گ به بازار تل‌ابیض کشته و حدود 20 تن دیگر نیز مصدوم شدند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH