13:09:23 - چهارشنبه 6 نوامبر 2019
حمایت از تورکهای آذربایجان جنوبی ،قشقایی،تورکمن و تراختور در مجلس کبیر ترکیه
حمایت از تورکهای آذربایجان جنوبی ،قشقایی،تورکمن و تراختور در مجلس کبیر ترکیه video_2019-11-06_15-35-09 🔺Türkün Türk’ten Başka dostu yoktur Sağolun sayın Vekilimiz Güney Azerbaycan İran değil South Azerbaycan is not İran

حمایت از تورکهای آذربایجان جنوبی ،قشقایی،تورکمن و تراختور در مجلس کبیر ترکیه
video_2019-11-06_15-35-09
🔺Türkün Türk’ten Başka dostu yoktur
Sağolun sayın Vekilimiz
Güney Azerbaycan İran değil
South Azerbaycan is not İran

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH