13:16:16 - چهارشنبه 6 نوامبر 2019
تروریسم کُردی هنوز منطقه امن را ترک نکرده است!
تروریسم کُردی هنوز منطقه امن را ترک نکرده است! رئیس جمهور اردوغان اظهار داشت: تروریست ها هنوز در منطقه امن حضور دارند. نمی توانند ما را فریب بدهند.

تروریسم کُردی هنوز منطقه امن را ترک نکرده است!

رئیس جمهور اردوغان اظهار داشت:

تروریست ها هنوز در منطقه امن حضور دارند. نمی توانند ما را فریب بدهند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH