13:57:13 - چهارشنبه 6 نوامبر 2019
اطلاعاتی و ارمنی ساکن مغان که خود را تورک می نامد!!
وارهرام عابدیان ارمنی ساکن موغان video_2019-11-06_16-16-26 شخصی که در کلیپ فوق مشاهده نمودید وارهرام عابدیان ارمنی ساکن موغان میباشد که ادعا میکند تورک آزربایجانی است و عاشق پرسپولیس. نامبرده با عوامل امنیتی در ارتباط بوده و در بعضی از بازیهای تراختور در حال فیلمبرداری از تماشاگران مشاهده شده است.

وارهرام عابدیان ارمنی ساکن موغان
video_2019-11-06_16-16-26
شخصی که در کلیپ فوق مشاهده نمودید وارهرام عابدیان ارمنی ساکن موغان میباشد که ادعا میکند تورک آزربایجانی است و عاشق پرسپولیس.

نامبرده با عوامل امنیتی در ارتباط بوده و در بعضی از بازیهای تراختور در حال فیلمبرداری از تماشاگران مشاهده شده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH