13:58:09 - چهارشنبه 6 نوامبر 2019
پاسخ نماینده تبریز به توهین رادیو ورزش؛
پاسخ نماینده تبریز به توهین رادیو ورزش؛ ✅ چرا به موضوع پرچم ارمنستان یا شعار رضاشاه نپرداختید؟ 🔹محمدحسین فرهنگی در گفتگو با رادیو ورزش از نگاه تبعیض‌آمیز این رادیو و عدم پرداخت به موضوعاتی مانند حمل پرچم ارمنستان در استادیوم آزادی و یا شعار در حمایت از رژیم پهلوی، انتقاد کرد.

پاسخ نماینده تبریز به توهین رادیو ورزش؛

✅ چرا به موضوع پرچم ارمنستان یا شعار رضاشاه نپرداختید؟

🔹محمدحسین فرهنگی در گفتگو با رادیو ورزش از نگاه تبعیض‌آمیز این رادیو و عدم پرداخت به موضوعاتی مانند حمل پرچم ارمنستان در استادیوم آزادی و یا شعار در حمایت از رژیم پهلوی، انتقاد کرد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH