8:38:03 - پنجشنبه 7 نوامبر 2019
آغاز غنی‌سازی و تولید مجدد اورانیوم در فردو از دقایقی پیش علی رغم هشدار بین المللی علیه رژیم ایران
آغاز غنی‌سازی و تولید مجدد اورانیوم در فردو از دقایقی پیش علی رغم هشدار بین المللی علیه رژیم ایران

آغاز غنی‌سازی و تولید مجدد اورانیوم در فردو از دقایقی پیش علی رغم هشدار بین المللی علیه رژیم ایران

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH