8:43:52 - پنجشنبه 7 نوامبر 2019
تصویری از پشت جبهه قیام عراق
تصویری از پشت جبهه قیام عراق زنان در کنار مردان برای آزادی وطن

تصویری از پشت جبهه قیام عراق

زنان در کنار مردان برای آزادی وطن

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH