8:46:17 - پنج‌شنبه 7 نوامبر 2019
حمله مردم معترض بولیویایی به شهردار شهر” وینتو”بولیوی. معترضان موهای خانم شهردار را کشیده و رنگ به روی او پاشیدند. او در نهایت با دخالت پلیس نجات یافت.
حمله مردم معترض بولیویایی به شهردار شهر” وینتو”بولیوی. معترضان موهای خانم شهردار را کشیده و رنگ به روی او پاشیدند. او در نهایت با دخالت پلیس نجات یافت.

حمله مردم معترض بولیویایی به شهردار شهر” وینتو”بولیوی. معترضان موهای خانم شهردار را کشیده و رنگ به روی او پاشیدند. او در نهایت با دخالت پلیس نجات یافت.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH