8:47:06 - پنجشنبه 7 نوامبر 2019
تداوم اعتراضات مردمی در شیلی که خواستار کناره گیری رئیس جمهوری این کشور هستند.
تداوم اعتراضات مردمی در شیلی که خواستار کناره گیری رئیس جمهوری این کشور هستند.

تداوم اعتراضات مردمی در شیلی که خواستار کناره گیری رئیس جمهوری این کشور هستند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH