8:57:51 - پنج‌شنبه 7 نوامبر 2019
توئیت احمد بایبوردی، رئیس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي، در مورد پیگیری رنگ سبز ایجاد شده در آب رود آراز
توئیت احمد بایبوردی، رئیس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي، در مورد پیگیری رنگ سبز ایجاد شده در آب رود آراز

توئیت احمد بایبوردی، رئیس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي، در مورد پیگیری رنگ سبز ایجاد شده در آب رود آراز

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH