5:48:31 - جمعه 8 نوامبر 2019
زلزله آذربایجان
زلزله آذربایجان ۵ کشته 🔹سازمان اورژانس کشور: تعداد مصدومان ١٢٠ نفر اعلام شده که مصدومیت ٢٣ نفر ناشی از آوار و ٩٧ نفر به دلیل فرار و ترس بوده است.

زلزله آذربایجان

۵ کشته

🔹سازمان اورژانس کشور:
تعداد مصدومان ١٢٠ نفر اعلام شده که مصدومیت ٢٣ نفر ناشی از آوار و ٩٧ نفر به دلیل فرار و ترس بوده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH