7:48:56 - یکشنبه 17 نوامبر 2019
قطع اینترنت در ایران به دلایل امنیتی و به دستور شورای امنیت کشور صورت گرفته است.
قطع اینترنت در ایران به دلایل امنیتی و به دستور شورای امنیت کشور صورت گرفته است. قطعی‌ها ربطی به اپراتورها ندارد و زمان اتصال اینترنت نامعلوم است.

قطع اینترنت در ایران به دلایل امنیتی و به دستور شورای امنیت کشور صورت گرفته است.

قطعی‌ها ربطی به اپراتورها ندارد و زمان اتصال اینترنت نامعلوم است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH