7:57:07 - یکشنبه 17 نوامبر 2019
طبق اخبار دریافتی از مخاطبین متاسفانه تعدادی از فعالان ملی-مدنی آذربایجان در شهر های مختلف بازداشت شدند.
طبق اخبار دریافتی از مخاطبین متاسفانه تعدادی از فعالان ملی-مدنی آذربایجان در شهر های مختلف بازداشت شدند. ((حامد عابدی )) و ((توحید خادمی لیدر تراختور)) جزو بازداشت شدگان در قوشاچای هستند

طبق اخبار دریافتی از مخاطبین متاسفانه تعدادی از فعالان ملی-مدنی آذربایجان در شهر های مختلف بازداشت شدند.

((حامد عابدی )) و ((توحید خادمی لیدر تراختور)) جزو بازداشت شدگان در قوشاچای هستند

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH