8:04:11 - یکشنبه 17 نوامبر 2019
گزارش پرونده حادثه قطار تبریز – مشهد از دستور کار مجلس خارج شد!
گزارش پرونده حادثه قطار تبریز – مشهد از دستور کار مجلس خارج شد! با تصمیم هیئت رئیسه مجلس فاشیستی ایران قرائت گزارش کمیسیون عمران در مورد حادثه قطار تبریز-مشهد از دستور کار مجلس خارج شد.

گزارش پرونده حادثه قطار تبریز – مشهد از دستور کار مجلس خارج شد!

با تصمیم هیئت رئیسه مجلس فاشیستی ایران قرائت گزارش کمیسیون عمران در مورد حادثه قطار تبریز-مشهد از دستور کار مجلس خارج شد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH