10:25:04 - یکشنبه 24 نوامبر 2019
گدایی رژیم ایران از روسیه در پی وضعیت وخیم اقتصادی
گدایی رژیم ایران از روسیه در پی وضعیت وخیم اقتصادی درخواست ایران از روسیه برای دریافت ۲ میلیارد دلار وام وزیر انرژی روسیه: ایران از روسیه دو میلیارد دلار وام برای پروژه‌هایی شامل ساخت نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های برق آبی، خطوط ریلی و واگن‌های قطار درخواست کرده است.

گدایی رژیم ایران از روسیه در پی وضعیت وخیم اقتصادی

درخواست ایران از روسیه برای دریافت ۲ میلیارد دلار وام

وزیر انرژی روسیه:
ایران از روسیه دو میلیارد دلار وام برای پروژه‌هایی شامل ساخت نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های برق آبی، خطوط ریلی و واگن‌های قطار درخواست کرده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH