8:44:23 - سه شنبه 26 نوامبر 2019
سلام بر تیراختور آذربایجان
سلام بر تیراختور آذربایجان بازیکنان تیم آکیشلا گنچلیک اسپور تورکیه که در لیگ استانی کایسری بازی میکند، با بنری زیبا به تیراختور آذربایجان، سلام برادری و اتحاد فرستادند

سلام بر تیراختور آذربایجان

بازیکنان تیم آکیشلا گنچلیک اسپور تورکیه که در لیگ استانی کایسری بازی میکند، با بنری زیبا به تیراختور آذربایجان، سلام برادری و اتحاد فرستادند

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH