9:07:43 - سه شنبه 26 نوامبر 2019
خبرها حاکی است که بازی امروز دوخسان اورمیه با تراختور آزربایجان، با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد
خبرها حاکی است که بازی امروز دوخسان اورمیه با تراختور آزربایجان، با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد و هیچ نامه رسمی مبنی بر بدون تماشاگر بودن بازی به باشگاه نود ارسال نشده! استادیوم باکری اورمیه ساعت ۱۴

خبرها حاکی است که بازی امروز دوخسان اورمیه با تراختور آزربایجان، با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد و هیچ نامه رسمی مبنی بر بدون تماشاگر بودن بازی به باشگاه نود ارسال نشده!

استادیوم باکری اورمیه

ساعت ۱۴

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH